الگوی طراحی Adapter در c++‎ چیست ؟

  • این الگو یک الگوی طراحی ساختاریست .
  • همچنین به عنوان الگوی wrapper نیز یاد می‌شود .
  • الگوی طراحی Adapter اجازه میدهد دو کلاس با یکدیگر کار کنند که در حالت عادی به دلیل رابط‌های ناسازگار نمی‌توانند ، با فراهم کردن اینتر فیس برای کلاسها در صورتی که از رابط خودشان نیز استفاده می‌کنند .
  • الگوی adapter فراخوانی رابط خود را به فراخوانی اصلی ترجمه می‌کند .
  • adapter همچنان مسئول تبدیل داده ها به انواع مناسب است .
  • adapter همچنان با ارث بردن از هر دو رابط نیز پیاده سازی می‌شود
  • این معمول است که به عنوان ابسترکت ایجاد شود و به عنوان رابط به ارث برده شود.

یک مثال ساده از الگوی adapter در سی پلاس پلاس :

خروجی :

Display renewed account details accountholder 1
Display renewed account details accountholder 2
Display legacy account details 12345

 

 


منبع