الگوی طراحی Command در c++‎

 

ویژگی ها :

 • الگوی طراحی Command یک الگوی رفتاریست .
 • یک فرمان یا درخواست را محاسبه می‌کند ، فرمان را به عنوان یک شی در نظر می‌گیرد .
 • کلاس های شرکت کننده در الگوی Command عبارتند از :
  • کلاس Command : یک کلاس ابسترک که اینترفیس تابع اجرا (execute ) را فراهم می‌کند .
  • کلاس Concrete Commands: از کلاس Command به ارث می‌برد و تابع اجرا (execute) را پیاده سازی می‌کند و دستور را روی شی گیرنده اجرا می‌کند .
  • کلاس Receiver : میداند چگونه عمل فرمان را انجام دهد .
  • کلاس Invoker : از شی command میخواهد تا دستور انجام دهد .
  • کلاس Client : دستورات و همکاران و گیرنده را ایجاد می‌کند .
 • چند مثال :
  • وقتی استفاده می‌شود که تاریخچه دستورات مورد نیاز است .
  • پردازش ناهمگام . نیاز است دستورات در زمان های مختلف اجرا شوند .
  • مراحل نصب

کد زیر یک مثال ساده از الگوی Command را نشان می‌دهد :

(طبق معمول کد با کمی اصلاح نسبت به منبع گذاشته شده است )

 

Buy stock
Buy stock
Sell stock

 

منبع