الگوی طراحی Factory Pattern در c++‎

  • الگوی طراحی Factory Pattern یک الگوی خلاقانه است .
  • ایده و هدف Factory Pattern محلی سازی ساخت شی است .
  • این از مزاحمت سیستم ورودی برای معرفی نوع جدید جلوگیری می‌کند.
  • معمولا وقتی نوع جدیدی معرفی می‌شود فقط یک مکان از کد تغییر می‌کند جایی که شی ساخته شده تا تصمیم بگیرید کدام کانستراکتور را فراخوانی کند
  • ساده ترین راه تعریف یک تابع استاتیک در کلاسه پایه است که شی مورد نیاز را بر اساس نوع ایجاد می‌کند .
  • نوع دیگر Abstract Factory است .
  • کلاس های واقعی جدا شده هستند .
  • کلاینت حتی نمی‌داند کدام کلاس نیازش را برطرف می‌کند .

کد مثال نوع استاتیک :

خروجی :

I am circle
I am square

کد مثال نوع انتزاعی

 

خروجی :

2 MegaPixel
ITU-T
5 MegaPixel
Qwerty

منبع