الگوی طراحی Singleton در c++‎

  • Singleton یک الگوی طراحی خلاقانه است .
  • الگوی طراحی برای ارائه یک نمونه تنها از یک شی.
  • ساخت سازنده کلاس به صورت خصوصی
  • ساخت شی را خصوصی نگه دارید .
  • دسترسی عمومی به صورت پابلیک توسط یک تابع ایجاد کنید
  • توانایی گسترش برای ایجاد یک استخر (pool) از اشیا

پروژه نمونه :

  

منبع