حالا بریم سراغ یه نوع دیگه که کلا با این فرق داره برای تنظیم کردن توسط کاربر کاربرد داره اسمش هست scale نحوهی ساختش مثل قبلیه کد زیر رو ببینید


#******************CODE***************************

from tkinter import *
from tkinter import ttk
root=Tk()
progressbar=ttk.Progressbar(root,orient = VERTICAL , length = 200)
progressbar.pack()

started= False
def stop_start():
    global started
    if started:
        progressbar.stop()
        started=False
    else:
        progressbar.start()
        started= True

stopbutton=ttk.Button(root,text= 'STOP', command =stop_start).pack()progressbar.config(mode='determinate',maximum =100 , value = 4.2)
progressbar.config(value = 8.0)


progressbar.step()
progressbar.step( 8.0)

value=DoubleVar()

progressbar.config(variable=value)

scale =ttk.Scale(root,orient =HORIZONTAL,length= 400, variable = value, from_= 0.0, to=100)
scale.pack()
scale.set(5.0)

print(scale.get())
دقت کنید اینجا variable هر دو رو برابر value (متغیر دلخواهم ) گذاشتم پس هرکدوم تغییر کنه اون یکی هم تغییر میکنه برای گرفتن مقدار scale علاوه بر گرفتن مقدار متغیرش میشه از تابع get خودش هم استفاده کرد و برای مقدار دادن هم میشه از تابع set خودش استفاده کرد اینم پایان این اموزش تا اموزش بعدی خدا نگهدار