با سلام بهنام صباغی هستم با اموزش gui با کتابخانه tkinter این قسمت callback
خب یه برنامه ی ساده مینویسم و روی اون توضیح میدم
#******************CODE*******************
from tkinter import *
from tkinter import ttk

root=Tk()
root.geometry('640x480+200+200')
def button_callback():
    print('clicked')
button=ttk.Button(root,text='click',command=button_callback).pack()
#***********************************

خب اول یه تابع ساختم به اسم button_callback که ورودی نداره و بعد توی ساخت دکمه خصوصیت command رو برابر نام تابع بدون پرانتز گذاشتم اینطوری وقتی کلیدم فشرده بشه تابع اجرا میشه حالا اگر ورودی اشته باشم چی ؟ اونموقع ورودی رو میفرستم با پرانتز کد زیر رو اجرا کنید
#******************CODE*******************
from tkinter import *
from tkinter import ttk

root=Tk()
root.geometry('640x480+200+200')
def button_callback(num):
    print('clicked {}'.format (num))
button=ttk.Button(root,text='click',command=button_callback(1)).pack()
#***********************************
خب اگر کد بالا رو اجرا کنی در کمال ناباوری میبینید که موقع اجرا شدن یک بار تابع اجرا میشه و دیگه اجرا نمیشه و کلید کار نمیکنه خب برای حل این مشل باید قبل نام تابع یک کلمه کلیدی به اسم lambda : بنویسیم کد رو اصلاح میکنیم و دوباره اجرا میکنیم
#******************CODE*******************
from tkinter import *
from tkinter import ttk

root=Tk()
root.geometry('640x480+200+200')
def button_callback(num):
    print('clicked {}'.format (num))
button=ttk.Button(root,text='click',command=lambda :button_callback(1)).pack()

#***********************************
ابزار های زیر خصوصیت command رو دارند
1 -button
2 - Checkbox
3 - Radiobutton
4 - Spinbox
5 - Scale
6 - Scrollbar
خدا یار و نگهدارتون