الگوهای طراحی در c++‎

 

در این سری مقالات یک معرفی پایه در مورد الگو های طراحی در سی پلاس پلاس داشتیم و در مورد الگو های خلاقانه ، ساختاری و رفتاری صحبت کردیم .

 

 

الگوی طراحی Singleton  در سی پلاس پلاس

Singleton ساده ترین الگوی خلاقانه است . الگوی طراحی Singleton یک قالب برای آماده سازی فقط یک نمونه از یک کلاس است .

 

مطالعه بیشتر

 

الگوی طراحی Factory  در سی پلاس پلاس

الگوی طراحی Factory یک الگوی طراحی خلاقانه است که ساخت شی را محلی سازی می‌کند و  مانع از آشفتگی کل سیستم برای معرفی نوع جدید می شود.

 

مطالعه بیشتر

 

الگوی طراحی Observer  در سی پلاس پلاس

الگوی طراحی Observer یک الگوی رفتاریست و برای اطلاع دادن به چندین شی از تغییر و اپدیت نگه داشتن آن‌ها از وضعیت استفاده می‌شود (مانند مفهوم MVC )

 

مطالعه بیشتر

 

الگوی طراحی Template در سی پلاس پلاس

یک الگوی طراحی رفتاریست . در این الگو بخشی از برنامه که به خوبی تعریف می‌شود را در کلاس پایه در تابع تعریف می‌کنیم و پیاده سازی‌های خاص را برای کلاس های مشتق شده باقی می‌گذاریم و آنها را به عنوان ابسترکت در کلاسه پایه تعریف می‌کنیم . ( Template در این الگوی طراحی هیچ ارتباطی با Template در سی پلاس پلاس ندارد )

 

مطالعه بیشتر

 

الگوی طراحی Chain of Responsibility  در سی پلاس پلاس

Chain of Responsibility  یک الگوی رفتاریست . ایده اصلی این الگو این است که یک درخواست در زنجیره‌ای از اشیا می‌رود تا انجام شود .

 

مطالعه بیشتر

 

الگوی طراحی Command در سی پلاس پلاس

الگوی طراحی Command یک الگوی رفتاریست . جایی که فرمان یا درخواست کپسول شده و به عنوان یک شیء تلقی می شود. این مقاله در مورد کلاس های مختلف در الگوی طراحی فرمان صحبت می کند.

 

مطالعه بیشتر

 

الگوی طراحی Adapter در سی پلاس پلاس

الگوی طراحی Adapter یک الگوی ساختاریست . همچنین از آن به عنوان الگوی Wrapper نیز یاد می‌شود . الگوی Adapter به کلاس‌هایی که در حالت عادی به دلیل واسطه های ناسازگار نمی‌توانند با هم کار کنند ، با هم کار کنند . با فراهم کردن رابط های خود برای کلاینت‌ها در حالی که از رابط اصلی خود نیز استفاده می‌کنند .

 

مطالعه بیشتر

 

الگوی طراحی Visitor در سی پلاس پلاس

الگوی طراحی Visitor یک الگوی ساختاریست و احازه می‌دهد ساختار داده از الگوریتم‌ها جدا شوند.

این به پیاده سازی آسانتر منجر می‌شود و همینطور امکان پیاده سازی جداگانه الگوریتم ها از دیتاها باعث می‌شود که به صورت جداگانه توسعه الگوریتم و دیتا صورت بگیرد .

 

مطالعه بیشتر

 

الگوی طراحی Facade در سی پلاس پلاس

الگوی طراحی Facade یک الگوی ساختاریت که استفاده از کتابخانه پیچیده موجود را با فراهم کردن رابط آسانتر ، آسانتر می‌سازد .

 

مطالعه بیشتر

 

الگوی طراجی Builder در سی پلاس پلاس

الگوی طراحی Builder زمانی که می‌خواهید یک شی پیچیده را پیاده سازی کتید مفید است . قصد این الگو این است که ساختن شیء را از نمایش آن جدا سازد.

 

مطالعه بیشتر

 

الگوی طراحی Composite در سی پلاس پلاس

الگوی طراحی کامپوزیت زمانی  مفید است، که می خواهید گروهی از اشیا را به شیوه ای مشابه به عنوان یک نمونه از شی مورد پردازش قرار دهید. اشیاء گروه بندی شده، خودشان می توانند به شکل کامپوزیتی در یک درخت باشند.

 

مطالعه بیشتر

 

الگوی طراحی Decorator در سی پلاس پلاس

الگوی طراحی Decorator زمانی مفید است که شما می خواهید قابلیت (به صورت ایستا یا پویا) را به یک شی اضافه کنید بدون زیر کلاس یا کلاس پایه و همچنین دیگر اشیاء کلاس مشابه پایه را تحت تاثیر قرار ندهید.

 

مطالعه بیشتر