همانطور که اطلاع دارید در برنامه سی پلاس پلاس از هر عضو استاتیک فقط یک نمونه موجود است و به ازای ساختن اشیای بیشتر از کلاس عضو استاتیک تکثیر نمی‌شود اما اگر از یک کلاس که داری عضو استاتیک است به ارث ببریم چه اتفاقی می افتد ؟

خب اجازه بدهید یا یک تکه کد این مورد را بررسی کنیم

کد سی پلاس پلاس

 

خروجی 

2
2
45
45
0
0

 

 

خب همانطور که در کد و خروجی بالا مشاهده کردید عضو استاتیک از کلاس فرزند هم قابل دسترسی است ولی مانند قبل فقط یک نمونه از عضو استاتیک موجود است و با تغییر ان مقدار ان در تمام برنامه تغییر می‌کند .